Chú gà Trống

Gọi ban mai

Khen chú tài

Chú thích lắm

Chú lại gắng

Gáy thật to

Ò… ó… o

Mặt trời mọc

Đặng Thu Quỳnh