Chắc bão có chân
Mới hay chạy nhảy
Vừa xô cây ấy
đã rung cành này
chắc bão có tay
móng dài vuốt sắc
vườn nhà xơ xác
bão cào đó thôi
bão chẳng vâng lời
suốt ngày gây gổ
là anh của gió
mà không ngoan bằng
ơ chị nắng vàng
ơ cô mây trắng
bão kia chẳng đáng
cho ta chơi cùng