Rất vui vì ở quê hương mình đã xuất hiện môi trường mầm non theo phương pháp hiện đại cho các con. Ý tưởng của cô Duyên rất hay, hy vọng tập thể trường Baby Einstein cùng nhau chung sức để trường thực sự phát triển đúng như mục đích của phương pháp đặt ra.