Hai bố con cánh cụt
Xây nhà trên vỏ băng.
Cánh cụt mẹ lăng xăng
Chạy ra biển kiếm cá.
Bỗng trời tối nhanh quá
Cánh cụt vội về nhà.
Hai bố con chạy ra
Đón mẹ về lều tuyết.